Monday, 08/03/2021 - 16:42|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước vừa có Kế hoạch số 09/KH-PGDĐT ngày 26/01/2021 về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021.

Tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường góp phần phòng, chống tội phạm có hiệu quả (Ảnh: internet)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm.

2. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện mục tiêu: “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”.

3. Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực cá nhân, gia đình và xã hội nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; góp phần hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm.

- Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với các thủ đoạn hoạt động phạm tội; ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm; kịp thời bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân và người thân của họ.

- Đảm bảo các nguồn lực cần thiết để triển khai Chương trình 130/CP; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đạt hiệu quả, đúng quy định.

- Tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh trong công tác phòng, chống tội phạm năm 2021; ngăn chặn không để tội phạm xâm nhập vào trường học, đặc biệt là các trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn xã hội.

Chỉ tiêu

- 100% các trường học tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021.

- 100% các trường học tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.

- 100% các trường học không để phát sinh tội phạm trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong trường học

a) Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các ban, ngành và đoàn thể trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong trường học.

b) Tuyên truyền về các biện pháp phòng chống tội phạm cho thành viên trong trường học trên các trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác.

c) Tổ chức mít tinh, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, thi sáng tác các tác phẩm tuyên truyền về phòng, chống tội phạm.

2. Duy trì, phát triển, hỗ trợ hoạt động hiệu quả của câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”

a) Duy trì, phát triển mô hình câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm” theo các cụm trường nhằm tuyên truyền về các tác hại của tội phạm, cách phát hiện và phòng chống tội phạm đến các thành viên trong trường và gia đình học sinh ở các khu vực trọng điểm về tệ nạn xã hội.

b) Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền phục vụ hoạt động của câu lạc bộ đối với các trường học thuộc khu vực kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực trọng điểm về tệ nạn xã hội…

3. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống tội phạm trong chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học, trình độ đào tạo

a) Giáo viên các trường thực hiện nghiêm túc việc tích hợp, lồng ghép những nội dung giáo dục phòng, chống tội phạm trong các giờ giảng bài.

b) Ngoài nội dung giáo dục phòng, chống tội phạm, cần đưa nội dung giáo dục Giá trị sống và Kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc “nói không với tội phạm”. Từng nhà trường phải xem đây là công tác trọng tâm và là trách nhiệm của toàn thể các thành viên trong Hội đồng giáo dục.

4. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm

a) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống tội phạm.

b) Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm cho cán bộ Đoàn, Đội trong trường học.

5. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và công tác phòng, chống tội phạm tại các trường học

a) Các đơn vị cần phối hợp với Công an địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách thành viên trong trường học có liên quan đến tội phạm để xử lý theo theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức kiểm tra theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên trong trường học có liên quan đến tội phạm.

c) Phát hiện sớm và tư vấn giúp đỡ kịp thời thành viên trong trường học có nguy cơ liên quan đến tội phạm; quan tâm đặc biệt đến đối tượng có nguy cơ cao thành tội phạm để có biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm nhập vào trường học.

6. Nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện thường xuyên

a) Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 679/QC-CAT-SGDĐT ngày 11/4/2017 giữa Sở GDĐT và Công an tỉnh Bình Định về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục.

b) Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức hoạt động ngoại khóa phong phú, kết hợp với dạy học nội khóa (ngoài nội dung giáo dục phòng, chống tội phạm, cần đưa nội dung giáo dục Giá trị sống và Kỹ năng sống vào các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp).

c) Chủ động phối hợp việc với cơ quan Công an, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học … ở địa phương để xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức triển khai nhằm phòng ngừa từ xa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tội phạm xâm nhập vào học đường. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong và xung quanh trường học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong trường học.

2. Các đơn vị báo cáo định kỳ (lần 1 trước 05/3/2021, lần 2 trước 04/6/2021, lần 3 trước 07/9/2021 và lần 4 trước 07/12/2021), kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT (qua Bộ phận Tiểu học) để tổng hợp báo cáo Sở và Ban Chỉ đạo 138 của huyện.

Thành Tuyên


Tác giả: Thành Tuyên
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan